Младежки Форум 2001 се стреми да постигне по-добра равнопоставеност на половете в организацията. Ние толерираме самосъзнание у жените и ги окуражаваме да участват във всички наши дейности


Сдружение “Младежки Форум 2001” е регистрирано с решение №525/10.12.1998 г. на Разградски окръжен съд и пререгистрирано по ЗЮЛНЦ на 21.06.2001г., като юридическо лице с нестопанска цел. Булстат: 116043933. Организацията е регистрирана като доставчик на социални услуги в АСП/МТСП и притежава лицензи от ДАЗД за работа с деца.


Адрес:
гр.Разград 7200,
ул."Марица" №1
пк 237
тел.: 0898552688
e-mail: